KLAUZULA INFORMACYJNA

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRASKDESIGN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Modlińskiej 31 a, kod pocztowy 53-152, tel. 71 3909657, adres e-mail: biuro@praskdesign.eu

Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

PraskDesign sp. z o.o. przetwarza Pani /Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w ofercie zakupowej, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, dokumencie przewozowym, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone zbiorze zaksięgowanych dokumentów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa.

Podstawą prawną jest art.6 ust.1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego oraz firmy - podwykonawcy usług:

- firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne i udostępniające nam narzędzia informatyczne,

- firmy spedycyjne realizujące przewóz towarów,

- firmy świadczące na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy, jeśli wymaga ona ich udziału np. przy montażu,  wysyłce korespondencji,

- firmy prowadzące działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji,

- firmy prowadzące działalność płatniczą (np. banki) – w związku z dokonywanymi płatnościami,

z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

- firmy  świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo, o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) - Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.

Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

Może Pani/Pan złożyć do nas:

1) wniosek o:

- sprostowanie nieprawidłowych danych;

- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

- ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albo nieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);

- dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;

- przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);

2) sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w tym profilowania):

- jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy :

(a) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź

(b) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany