REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz składania reklamacji w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.domcentrum.pl

2. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176),

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.domcentrum.pl  jest firma PraskDesign Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Modlińskiej 31a, 53-152 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000503710, posiadającą numer NIP 8992737385, REGON 021937851 – w regulaminie Sprzedający.

2. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną oferowanych na stronie www.domcentrum.pl produktów dekoracji okna za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a firmą PraskDesign Sp. z o. o., zwaną dalej Sprzedającym.

3. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie; Konsument– osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oferowane produkty

1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są produkowane przez Sprzedającego oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor produktów. Sprzedający prezentuje na stronie internetowej zdjęcia oferowanych produktów, których odcienie i kształty mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu.

Ceny produktów

1. Ceny produktów oferowanych w sprzedaży zamieszczone są przy każdym przedmiocie.

2. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, ale nie zawierają informacji odnośnie kosztów przesyłki i ewentualnie innych kosztów koniecznych do poniesienia przez Kupującego. Cena podana przy każdym produkcie w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy. O kosztach dostawy i ewentualnych innych kosztach Kupujący jest informowany przy wyborze sposobu dostawy i złożeniu zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

Składanie i realizacja zamówień

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie sklepu, wybór formy płatności i sposobu dostawy wybranego produktu bądź produktów. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji ani zakładania konta.

2. Kupujący składając zamówienie wybiera produkt i dodaje go do koszyka po wciśnięciu przycisku „dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedającego. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

3. Przed wysłaniem zamówienia Kupujący jest informowany o ostatecznej łącznej cenie za wybrany produkt, kosztach dostawy i innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.  

4. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, brak adresu e-mail, imienia i nazwiska Kupującego).

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedający przesyła na adres e-mail Kupującego potwierdzenie jego złożenia oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. 

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

8. W przypadku zakupu dokonanego przez przedsiębiorcę Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

9. Na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura VAT. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon dołączany do przesyłki. 

Formy płatności

1. Za zamówione produkty Kupujący może zapłacić wybierając: przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego, przelew elektroniczny online- Transferuj lub płatność kartą płatniczą.

2. Szczegółowe informacje o metodach płatności znajdują się na stronie internetowej sklepu. 

3. Od kwoty zamówienia powyżej 500 zł nie jest pobierana opłata za dostawę ( dotyczy to produktów gotowych zamawianych przez stronę sklepu). 

Czas realizacji zamówienia i dostawa

1. Zamówienie jest wysyłane w przeciągu  ok. 8 dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu należności za zamówione produkty i koszty przesyłki na konto Sprzedającego. W przypadku rolet rzymskich, szyn sufitowych, profili i karniszy termin realizacji zamówienia wynosi ok. 12 dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu należności za zamówione produkty. Termin realizacji towarów wykonywanych na zamówienie jest ustalany indywidualnie.

2. Na wpłatę należności Sprzedający oczekuje 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

3. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Polski w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób, na adres wskazany przez Kupującego.

4 .Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru Sprzedający potwierdza ten fakt Kupującemu wysyłając informację na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

5. Koszty transportu ponosi Kupujący.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie dostawcy przesyłki (zewnętrzna firma spedycyjna) czy Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki.

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu na swój koszt zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny.

2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie produktu w stanie nienaruszonym, bez oznak użytkowania, na adres Sprzedającego wraz z dowodem zakupu. Zwracany towar należy wysłać na poniższy adres: PraskDesign Sp. z o. o., ul. Wrocławska 39c, 55-040 Domasław.

3. Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się na stronie sklepu w zakładce "Zwroty/Reklamacje". Do zachowania terminu od odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Zwrot należności  za zwrócony produkt nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, począwszy od dnia odebrania produktu przez Sprzedającego, wedle wyboru Kupującego: przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub na rachunek karty płatniczej.  

5. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

6. Koszty przesyłki towaru między stronami nie podlegają zwrotowi.

7. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2104 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta ( towary w rozmiarach na zamówienie).  

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umową należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres poczty elektronicznej: biuro@praskdesign.eu. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer zamówienia, imię i nazwisko zgłaszającego oraz jego adres, dokładny opis wady i  wykonane zdjęcia wad towaru. Reklamowany towar należy przesłać na adres: PraskDesign Sp. z o. o., ul. Wrocławska 39 c, 55-040 Domasław.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot produktu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana produktu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot należności  za  produkt nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, począwszy od dnia odebrania produktu przez Sprzedającego, wedle wyboru Kupującego: przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub na rachunek karty płatniczej.  

3. Wady jawne produktu należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.

4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu  należy sporządzić protokół szkody podpisany przez Kupującego i dostawcę przesyłki. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, nie przyjmując jednocześnie przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania zgłoszenia reklamacyjnego oraz otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru.

Ochrona danych osobowych

1.Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w tym celu pozyskuje dane od Klientów. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia - bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji i dostawy zamówień, w tym wystawienia rachunku / faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zgłoszeń reklamacyjnych.

3. Administratorem danych osobowych zbieranych w sklepie internetowym domcentrum.pl jest PRASKDESIGN sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Modlińskiej 31 a. Kontakt z firmą pod numerem telefonu 71 3909657 lub adresem e-mail: biuro@praskdesign.eu.

3. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim ani przekazywane do państw trzecich.

4. Kupujący mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Zobowiązuje się również do niewykorzystywania danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

Prawa autorskie

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów sklepu internetowego www.domcentrum.pl , wyglądu sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedającemu.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Sprzedającego, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich.

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.domcentrum.pl .W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

2.Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany